دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

ماده 478 – رعايت مفاد مواد مربوط به افزايش سرمايه در شركت سهامي عام به جز مواد و تا اين قانون در مورد شركت سهامي خاص نيز الزامي است. ماده 454 – پيشنهاد هيأت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد دربرگيرنده توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي در مورد امور شركت از شروع سال مالي در جري ان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي عادي در باره حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. ماده 438 – مجمع عمومي عادي با حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند تشكيل م يشود. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور هر تعداد از سهامداراني كه حق ر أي دارند رسم يت مي يابد و تصميم مي گيرد به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. ماده 411 – چنانچه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را طبق مقررات اساسنامه مطالبه كند، بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه شركت به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت مناسبي بين ده روز تا دو ماه بر اي پرداخت مبلغ مورد مطالبه تعيين كند. با انقضاي مهلت مذكور و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه به طور كامل پرداخت نشود، شركت اين گونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته شده يا مورد معامله باشد از آن طريق وگرنه از طريق مزايده مي فروشد.

در مورد شركتهاي موضوع ماده ميزان سرمايه تأديه ويا تسل يم شده و نحوه مطالبه بقيه سرمايه شركت در صورتي كه تمام آن تأديه ويا تسليم نشده باشد و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشد بايد در اظهارنامه ثبتي شركت درج شود. ماده 142- مرجع ثبت شركتها مكلف است كليه مواردي را كه ثبت و آگهي آنها مطابق اين قانون الزامي است در سامانه الكترونيك خود كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها را تأمين ميكند قرار دهد و حداقل تا سي سال نگهداري كند. ماده 138- استفاده از نامهاي بيگانه، مبتذل، مستهجن و نامهايي كه موهم انتساب شخص حقوقي به نهادهاي عمومي يا دولتي است از قبيل واژه ها ي اي ران و كشور براي شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي ممنوع است. اشخاص حقوقي خارجي و شعب و نمايندگي هاي آنها از نامهاي بيگانه مي توانند استفاده كنند.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

ماده 187 – اتخاذ هر تصميم خارج از آنچه كه به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قيد شده فاقد اعتبار است، مگر آنكه كليه شركا و يا سهامدار ان در جلسه حضور داشته و با طرح مورد يا موارد پيشنهادي موافق باشند. ماده 148 – روزنامه شركت روزنامه كثير الانتشار سراسري است كه آگهي هايي كه به موجب قانون يا اساسنامه نشر ثبت شرکت آن ضروري است در آن منتشر مي شود. ماده 134- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه، حسب مورد، به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت دارند اتخاذ مي شود. زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست ، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند

در این نوع مالکیت افرادی که برای شراکت جمع شده‌اند دارای حقوق مشخصی هستند که براساس آن شراکت خود را شکل و ادامه می‌دهند؛ حقوق‌دان‌هایی که مخالف موجودیت شخصیت حقوق هستند این حق‌وحقوق را شخصیت حقوقی می‌دانند. در بخش بعدی تعدادی از تفاوت‌های اشخاص حقوقی و حقیقی را ذکر خواهیم کرد. در بین حقوق‌دان‌ها نظرات مختلفی درباره اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد و برخی از آن‌ها معتقدند که شخصیت حقوقی در حقیقت وجود خارجی ندارد و تنها انسان‌ها هستند که می‌توانند به‌عنوان موجود زنده حق و حقوق داشته باشند. ماده 485 – مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت عددي شركايي كه ب يش از نصف سرمايه به آنها تعلق دارد تصميم مي گيرد. اگر اين اكثريت در جلسه اول حاضر نشوند، بايد تمام شركا دوباره دعوت شوند. در اين صورت تصميمات با رأي دارندگان ب يش از نصف سرمايه شركت اتخاذ مي شود.

  • با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای sixteen صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
  • سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۸.
  • دانشگاه تهران، شهرداری‌ها ،شرکت ملی نفت ،نمونه های ازاشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب می‌شوند.
  • پس از رجوع به دادگاه دارای صلاحیت و صدور حکم ورشکستگی آثاری از صدور حکم متوجه ورشکسته و طلبکاران و افراد ثالث خواهد شد که مفصلا به این موضوع خواهیم پرداخت.
  • ماده 134- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه، حسب مورد، به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت دارند اتخاذ مي شود.

ماده 133- اشخاص حقوقي ايراني نمي توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاكميتي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند. ماده 128 – ثبت اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت آنها نامشروع يا مخالف نظم عمومي باشد، ممنوع است. ماده 127 – نحوه تشكيل و شرايط ثبت مؤسسات غيرتجارتي مطابق آيین نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارت دادگستري، با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده 124 – اشخاص حقوقي داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات غيرتجارتي، شركت‌هاي تجارتي و موقوفات است.

تعریف شخص حقیقی

ماده 395 – كليه اعمال و اقداماتي كه مؤسسان در حدود مقرر در اعلاميه پذيره نويسي به نام شركت انجام داده اند پس از ثبت، به حساب شركت محسوب مي شو د. هرگونه هزينه خارج از حدود مقرر در اعلاميه پذيره نويسي بايد به تصويب مجمع عمومی مؤسس برسد. اگر مجمع عمومي مؤسس اين گونه هزينه ها را تصو يب نكند، هر ي ك از مؤسسان در مورد كليه اعمال و اقدامات مذكور منفرداً مسؤوليت دارند. ماده 390 – هرگونه دعوت و اطلاعيه براي سهامداران تا تشك يل مجمع عموم ي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار سراسري منتشر شود. يكي از اين دو روزنامه به وسيله مجمع عمومي مؤسس تعيين و روزنامه ديگر همان است كه اعلام ي ه پذ يره نويس ي در آن منتشر مي شود.

علم حقوق شخصیت را به دو نوع شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی تقسیم می کند. ماده 498 – تصميمات مجمع عمومي عادي و فوق العاده در شركت تضامني به اتفاق آراء اتخاذ مي شود. ماده 488 – هرگاه شركت به وسيله يك شخص تأسيس شود يا پس از تشكيل به هر علت تعداد شركاي آن به يك شخص تقليل يابد، شخص مذكور كليه وظايف و اختي ارات مجامع عمومي را برعهده دارد. در اين صورت، رعايت ثبت تغییرات شرکت مقررات مربوط به دعوت، تشكيل جلسه و تصميم گيري در مجامع عمومي الزامي نيست. ماده 473 – اضافه ارزش حاصل از واگذار ي سهام جد ي د در افز ايش سرما يه براساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده اي كه افزايش سرمايه را تصويب كرده است به عنوان اندوخته اختياري به شركت منتقل مي شود يا به صورت سهام جا يزه به سهامداران فعلي يا سهامداران فعلي و جديد تعلق مي گيرد.

بنابراین از داشتن حق و تکلیفی که انسان می تواند دارای آن باشد، محروم می شوند. شخصیت حقوقی خصوصی که طبق همان چیزی که تا به حال گفتیم تجمع چند شخص حقیقی برای هدف خاصی است. مثل تشکیل یک شرکت تجاری یا یک موسسه انتفاعی یا غیر انتفاعی که بعدها به تعریف هرکدام خواهیم پرداخت. اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اصطلاحاتی هستند که کاربرد زیادی در حوزه‌های مختلف دارند و این امر سبب شده تا در بعضی موارد تعاریف اشتباهی از این ثبت برند دو اصطلاح بیان شود. در این مقاله از شبکه دانش فراپیام قصد داریم مطالبی را درباره این دو عبارت و تفاوت بین آن‎ها ارائه دهیم تا بتوانید در زمینه‌های مختلف از این دو اصطلاح یعنی شخص حقوقی و شخص حقیقی بهتر استفاده کنید. ماده 465 – اگر تصويب افزايش سرمايه از طريق واگذاري سهام جديد به برخ ي از سهامداران موجود مدنظر باشد، اين سهامداران در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اي كه در اين مورد تصميم مي گيرد حق رأي ندارند.

با این توصیف که مالکیت هر کدام از شرکا نسبت به آورده اش منحل شده و آورده ها به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان آن نیز به نسبت مقرری بین شرکا تقسیم می گردد. شخصیت حقوقی، یک شخصیت فرضی و اعتباری است که از مجموعه‌ ای مستقل در نظر گرفته می‌ شود. به بیان دیگر، دو یا چند شخص حقیقی دور هم جمع شده و مجموعه ‌ای مستقل به وجود می ‌آورند که شخصیتی جداگانه‌ از افراد حقیقی دارد. کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتی که، نگاهی به مصادیق اعمال تجاری بیندازیم مشاهده خواهیم کرد صاحبان بسیاری از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ این در حالی است که خود این افراد به این نقش خود واقف نیستند و در نتیجه تکالیف و حقوقی را که رعایت آن از یک تاجر انتظار می رود، رعایت نمی کنند. یکی از اقدامات لازم درج آگهی ورشکسته در روزنامه کثیر الانتسار و روزنامه محلی است تا افرادی که در جریان ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری قرار گرفته نشده اند مطلع شده و به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه طلب نماید.

مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند مسؤول جبران خسارت واردشده است. به شرك تي كه از طرق مذكور كنترل شركت ديگر را در دست دارد، شركت مادر اطلاق مي شود.شركتي كه به هر نحو از قبيل داشتن حداقل يك مدير در شركت و يا سهامداري عمده تحت نفوذ قابل ملاحظه شركت ديگر باشد، شركت وابسته ناميده مي شود. ماده 224 – ترتيب دعوت جلسات هيأت مديره را اساسنامه معين م ي كن د.

همانطور که پیشتر هم گفته شد تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ توقف تادیه مراتب لازم را به همراه دفاتر تجاری و صورت های مالی و حسابداری با ذکر تمام جزئیات و لیست اموال را تسلیم دادگاه نماید. طلبکاران نیز در صورتی که تاجر از اعلام ورشکستگی ممانعت کند طب قانون می تواند مراتب را به مراجع مربوطه اعلام نماید و تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماید. تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در صورت اعلام حکم ورشکستگی از انجام هر معامله و خرید و فروش دارایی های خود منع خواهد شد و قانون اجازه تصرف در اموال خود را به وی نخواهد داد اما در حکم اعسار هیچ مانعی برای فرد بدهکار از این جهت وجود ندارد. در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیزی در eight درجه مختلف تقسیم بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.